Rehabilitációt


Várat a Tudományos Rehabilitáció
(Szenzáció a szőnyeg alatt)
Kronológia:
1.) Miskolczi Ferenc – újszerű és eredményes adatfeldolgozási-módszerével* már korán hírnevet/elismerést szerezve – 2001-2005 között a NASA berkein belül kiemelt-státuszú kutató.
* Miskolczi, F. M. High Resolution Armospheric Radiative Transfer Code (HARTCODE) Technical Report. IMGA-CNR, Modena, Italy, 1989
2.) A NASA berkeiben végzett hosszú-távú adatok feldolgozása olyan eredménnyel zárult, mely konklúziójában ellentétes a munkaadója és a nemzetközi-trend által elvárttal.
3.) M.F. ragaszkodik a tényekhez; tudományos következtetéseiből nem enged; anyagát publikációra bocsátaná.
Az első két tételhez történő igazodás nem más mint a hiteles tudósság próbaköve; a harmadik tétel a miliőn múlik.
4.) A NASA elvárásai lemondásra késztetik M.F-t.
5.) M.F. publikációs kísérletei rendre elbuknak.
„Neves” folyóiratok válaszra se méltatják. (Blog-felületeken annál inkább nekiesnek.)
A be-nemfogadásról és annak hektikus mellékzöngéiről a későbbi „bíráló” Zágoni Miklós 2012-ben vitriolosan így nyilatkozik: „Kopernikusz gondolatát nem gyengíti, hogy nem az Independent Inquisitorban publikálta, s talán Galilei érdemét sem kisebbíti, hogy nem a Tenyérjós Társaság szaklapjaiban közölte.
Egy ilyen abortált kísérletben (Int. J. Environ. Res. Public Health 2010, https://dw99kd9o82oas.cloudfront.net/wp-content/uploads/2011/07/article1.pdf?x11502) még az alapvető szabályokat is felrúgják: a 2:1 arányban elfogadott dolgozatot elbuktatják.
Elgondolkodtatónak tartom a 3 bírálat alábbi részleteit:
Három bírálati-pontban (Quality of Presentation, Scientific Soundness, Interest to the readers) az „osztályzat” a legszélesebben szór: High/Average/Low = 1/1/1. S ugyanez a legszélesebb szórás jellemzi a (jobbára csak a nem-angolajkúakat sújtó)English Language and Style” megítélését is.
E részletek (s egyéb, a bírálókra is fényt vető intimitások) megtekinthetők ezen élőkapcsok alatt:
A privát-véleményem a fentiek kapcsán az, hogy a bírálati-megítélések efféle szórása rendkívül inhomogén bírálói-háttérre utal. Aminek hosszabbtávon súlyosabbak a következményei…
Megfontolandó lehet emellett az is, hogy vajon ténylegesen mit kezd egy folyóirat (amelynek szerkesztősége és bíráló-bizottsági tagjai rendre orvosi, dietológiai, szociológiai területek művelői) egy a vérbeli fizikusoknak is feladatot-adó dolgozattal?
Nem túlzok. Nézzen csak körbe bárki az illetők weblapjain [https://www.mdpi.com/journal/ijerph/editors-ről indulva] (Editors (12), Editorial Board Members (739), de a „testhezállóbb” Section Board for Environmental Science and Engineering (74) szekcióban is keresgélhet a passzoló végzettséghez. A dolgozatot vegzáló vizsgáló „Reviewer Board” (309)” tételesen nem szekcionalizált, átnézése így hosszadalmas lehet. A széles választékban („Gender, undernutrition and violence”; „African Studies, Equity issues in higher education”; „gender equality; homelessness”) akár meg is található az a 3 illető, akinek köze lehet M.F. cikkének a bírálatához.
6.) Az immár állástalan M.F. nemzetközileg be nem fogadott (ám mégis jelentős nemzetközi vihart kavart) munkáját – hosszabb huzavonát követően – a hazai MTA is vizsgálat alá vonja (https://dw99kd9o82oas.cloudfront.net/wp-content/uploads/2011/07/mtaggki1.pdf?x11502).
7.) A lefolytatott vizsgálat kínos fordulattal zárul. A felkért/kijelölt Zágoni Miklós nem talál M.F. dolgozatában sem hibát sem ellentmondást. Később teljes mértékben azonosul a dolgozat állításaival.
Olyannyira, hogy „2009. október 31-től Z.M. lemondott a KvVM-nél viselt köztisztviselői állásáról, mert nem beszélhetett nyilvánosan Miskolczi eredményeiről.(https://dw99kd9o82oas.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/04/Zagoni_MTA_jelentes-11.pdf?x11502 Appendix A p65)
8.) Mindeközben egyre szaporodik nemzetközi szinten azon tudósok száma, akik megkérdőjelezik az uralkodó magyarázatot, mely az egyébként tagadhatatlan/érzékelhető klímaváltozás okát egy-az-egyben a légköri CO2 növekedéshez kötött üvegház-gáz hatásban leli meg.
Két nyilatkozat-részlet kardinális fontosságú pontokat világít meg:
“I am ashamed of what climate science has become today. The science community is relying on an inadequate model to blame CO2 and innocent citizens for global warming in order to generate funding and to gain attention. If this is what ‘science’ has become today, I, as a scientist, am ashamed.”Research Chemist William C. Gilbert
“The dysfunctional nature of the climate sciences is nothing short of a scandal. Science is too important for our society to be misused in the way it has been done within the Climate Science Community. The global warming establishment has actively suppressed research results presented by researchers that do not comply with the dogma of the IPCC.”Swedish Climatologist Dr. Hans Jelbring
Mindezt úgy, hogy kiállásuk mögött nincs olyan súlyú munka mint M.F. mögött.
S mindezt akkor, amikor M.F. perdöntő anyagát épp kivéreztetik…
9.) Mígnem, egy szép napon, maga a NASA áll elő azzal, hogy hogy már régóta tudja: a változás oka csillagászati-eredetű, a magyarázat kulcsát pedig a (szintén hosszú-ideig elfekvő) Milankovics-elmélet kínálja.
A híradás, 2019. aug.30-ról: Benne: „For more than 60 years, NASA has known that the changes occurring to planetary weather patterns are completely natural and normal.
Vagyis: M.F. alkalmaztatása idején A CÉGNEK MÁR RÉG NEM VOLTAK KÉTSÉGEI.
10.) Mindezidő alatt a „klímatudósok” (jelentsen ez bármit is) által kirekesztett M.F. fizikus („száműzöttként” ugyan de) teszi továbbra is a dolgát. Publikációja végülis befogadást nyert (Development in Earth Science Vol.2, 2014 31-52pp); nagybani visszhangja azonban nincs; dolgozat és szerző megítélése a „mérvadó körökben” továbbra is negatív.
Gondolatok:
1.) Magam – szerves-szintetikus végzettséggel, kromatográfiás praxissal, vegyészként nem lehetek M.F. dolgozatának részleteibe menő hiteles megítélője: más terepen mozgok otthonosan mint a fizikus Miskolczi Ferenc. A vegyészi-alapokon felhalmozott ismereteim azonban M.F. eredményétől is függetlenül súgják: a légköri CO2, a köztudatba táplált módon, nem lehet vezérlő-eleme a hőmérsékleti-trendekben közzétett változásoknak. [Már a tetten-ért és leleplezett, szándékos adat-hamisítások mián sem.] Ha ehhez hozzáveszem azt, hogy a szintén fizikus végzettséggel bíró Z.M. ellenőrzése M.F. konklúziója megerősítését hozta, akkor számomra a dolgozat állítása tudományosan hiteles.
2.) A további bizonyságra vágyó, nem-fizikus többségnek pedig ajánlanám latolgatásra, a kétkedések oldására, az alábbi lényegesen egyszerűbb megfontolást: Ha a Földön a légköri CO2 szint ~280 ppm-ről ~400 ppm-re emelkedése +1-2 oC globális melegedést produkál, s az ehhez társuló és mért (néha hetekig is tartó) hőmérséklet-maximum ~40-45 oC, akkor vajon milyen maximum lenne társítható a ~4000 ill. 2000 ppm légköri CO2 szinthez? Miután minden önjelölt klíma-hisztérikus által összehordott jövendölést összegereblyéztünk, szembesítsük ezt a fiktív számot 2 ténnyel:
i.) A Földi élet szén-bázisú. Az élőanyag sejtjeiben a fehérjék kolloidális-rendszere csak egy szűk, temperált hőmérséklet-tartományban stabil. Jelzésértékűen: +55 oC már elegendő minden (nem-rejtőző/ön-temperálásra képtelen) élet megsemmisítésére. [A vegyszer-nélküli gyomirtás legújabb alapötlete éppen ez. (Pl.: Veisz János: Gyomszabályozás az ökogazdaságban, Biokultúra 2003/4; https://www.biokontroll.hu/gyomszabalyozas-az-oekogazdasagban/ valamint https://agroforum.hu/szakcikkek/gyomirtas/a-termikus-gyomirtas-ujra-hodit/ ]
ii.) A Föld-történet során már volt példa 4000/2000 ppm körüli légköri CO2 szintre. Éspedig olyan korban, amikor a differenciálódott élet jelen volt már, vízen és szárazon. [S a szárazföldi, ugye, ki kellett volna pusztuljon írmagig, ha annak a fiktív számnak lenne bármi realitása.]
3.) Azok akiknek a fenti ellentmondás nem elég, vagy azok akik szeretnek továbbgondolkodni, ajánlanám hogy fordítsák figyelmüket a másik-véglet felé is. A Föld által megélt jégkorszakokat rendre 6-8 oC fokkal alacsonyabb átlaghőmérséklet jellemezte. Támaszkodva ismét arra a sugallatra, miszerint a légköri CO2 szint 280-400 ppm változásához 1-2 oC átlaghőmérséklet differencia rendelhető, vajon mennyire alacsony kellet volna legyen a jégkorszakokban a légköri CO2 koncentrációja?
Mert a méréseken alapuló adatokat tükröző alábbi ábra szerint e Föld-történeti közelmúlt jégkorszakai alatt sem volt az alacsonyabb 150 ppm-nél. S ha stressztől pihentebb aggyal netán eszünkbe villan a frissítő hosszúlépés mibenléte, akkor rájöhet még a tudományos analfabéta is: Midőn hűvösebbre fordul az idő a CO2 gáz oldékonysága is nő a hidegebb óceáni-vizekben (azaz: a légköri CO2 szint ennyivel csökken), ha pedig melegszik az idő akkor fordított a helyzet (azaz: az oldott CO2 „kipezseg” és a légköri CO2 szint ismét növekszik). Tehát nem a CO2 rángatja a hőmérsékletet; a hőmérséklet vezérli a CO2 légkörbe-szabadulását illetőleg vízbe-oldódását. [S a precízebb adatok is azt támasztják alá, hogy a hőmérséklet emelkedését követte a légköri CO2 szint emelkedése – ami ugye sarkosan ellentmond a jelenkori népbutításnak.]
Mivel nem hallottam még egyetlen klímatudóstól sem ezt az egyszerű tényt kiaknázni, sem hipotézis sem magyarázatként, mentegetőzésül némi további szószaporítással kell éljek. Mivel az óceánok felülete (amely a CO2 beoldódási/felszabadulási kinetika fontos tényezője) valamint tömege (amely a tárolt kapacitásra nézve tényező) egyaránt hatalmas, e kiterjedt víztestnek nemcsak számottevő de meghatározó szerepe is lehet a légköri CO2 szint beállításában. Kivált ha tudatosítjuk: a növényi-élettel bíró korokban (a fossziliák felhalmozódásának időszakait leszámítva) a második (folyamatosan-zajló) legnagyobb CO2-forgalmú tényező (az asszimiláció vs. légzés/lebontás) gyakorlatilag nullszaldós. A mennyiségi egymásra-hatások kvalitatív érzékeléséhez indikatív lehet a „Major Carbon Pools” ábra:
S innen induljon tovább ki-ki a maga útján.
4.) Az analitikusabb szellemű vállalkozók persze könnyűszerrel generálhatják azon függvények sorát mely eleget tesz a fenti kívánalmaknak – ha másképp nem, hát polinomiális illesztéssel.
[azaz: f(280)=T1900 ; f(400)=T2000 ;f(~500)=T2000+2 ; f(4000)=T2000+6 ; f(~150)=T1900-6]
F Mely után feladatul már csak az marad, hogy a generált függvényekhez passzítható teóriát sikerítsenek – ha mód van rá, érvényes természeti-törvényekből gyúrva.
F S mindezt tegyék – a mindenkit megillető esélyegyenlőség elvének barátságos érvényesítése mellett – annyi támogatással és ellenszél mellett, mint amennyi M.F-nek osztályrészül jutott.
F Merthogy ideje lenne a kutatási-források pazarlását leállítani. S olyan irányokba fordítani, melyek nem a meddő publikációk temetőjét nagyobbítják.
5.) Bekínálnék egy iránytűt is azoknak, akik mindezek után is ingadoznak, nem képesek szabadulni attól hogy a klímatudósoknak állítólag a 97%-a mégiscsak az AGW-teória mellett teszi le a voksát, s ha ekkora többség áll szemben M.F. dolgozata eredményével, akkor mégis nekik lehet igazuk.
Túl azon a könnyen feledett közhelyen, hogy a tudományos-igazság nem demokratikus szavazat-többségen múlik, van itt egy nagyon-erősen elhanyagolt tényező. A klímakutatás ázsiójának növekedtével a terület mágnesként vonzotta magához a legkülönfélébb képzettségű és képességű embereket. Ezek mára mind „klímatudósok”. Így véleményformálásra érzi jogosultnak magát közülük bárki akkor is, ha egy adott dolgozathoz egyébként hozzá se tud szagolni. Mihelyst leredukálnánk az ellenzők számát azokra akik végigkövették M.F. dolgozatát összességében, borítékolhatóan döbbenetesen más lenne a vétó-arány. Fakad e művi-97% tehát abból a szimpla tényből, hogy a klímatudósok tábora szélsőségesen „elegyes”.
Párhuzamként: El nem lehetett volna képzelni, hogy a többszáz-éves nagy-Fermat sejtés nem is olyan régi sikeres bizonyítását követően a matematikusok széles tábora arról megosztó véleményt formáljon – dacára hogy e homogénebb közösségben is ritka holló aki képes elejétől-végig követni a lépéseket.
6.) Sem Miskolczi Ferenc, sem józan klímaszkeptikus, sem szerénységem nem állítja hogy ne lenne észlelhető változás Földünk klimatikus viszonyaiban. Amit egyöntetűen állítunk az az alábbi: a légköri CO2 szint és a megtapasztalható hőmérsékletek közt nem létezik az a fajta (különösen nem az extrém monotonitást sugalló) okozati-összefüggés, amellyel kitartóan riogat a média, s mely mögötti erők körül sok a találgatás, és nem kevés titok lappang. E sokváltozós média-hiszterizált térben mindössze egy dolog biztos. A CO2 zászlajú klíma-próféciák orkesztrált kakofóniája legnagyobb csinnadrattái mellett is ott a fájó bibi: elbukik a tudományosság elemi kritériumain.
7.) Azt sem tagadja egyetlen józan elme sem, hogy a Föld fosszilis szénvagyon-készletének eddig megvalósult és prognosztizálható-ütemű felélése problémákhoz fog vezetni – különösen a természeti-alkalmazkodásra képtelen (és nem is igen hajló) emberi faj/civilizáció részére.
Mivel a biológiai-felépítésünkből adódóan az alkalmazkodó-képességünk minimális, a hajlamaink erős változtatása mentén kellene erősen gondolkodni s cselekedni, határozott kitartással.
Ami a mai praktikáink valódi fenntarthatóságának a tüzetes átvilágítását kívánja meg.
S ennek kapcsán engedtessék meg nekem egy tömör figyelmeztetés: A fenntarthatóság jelenlegi gyakorlata praktikusan kimerül abban, hogy fenntartjuk a Hatóságok ama seregletét, amely bürokratikus szöszmötölésével ezernyi áthághatatlan akadályt állít minden ésszerű és életszerű, jobbító kezdeményezés elé.
Kötelességek:
1.) Józan: M.F. fentebb vázolt teljesítménye és vesszőfutása tragikus diszkrepanciája kritikai feldolgozásával átértékelni a hazai kutatási-támogatási rendszert – alaposan megrágva a Gondolatok 7) pontja alatt elmondottakat is.
2.) Morális: Míg a tudományos-közösség értékeit degradálóan hígító ágensek kiiktatására csak akkor lesz némi remény ha a fentebbi józan tennivaló nemzetközi-szinten is megvalósul, addig a NASA halogatás nélkül lenne köteles legalább erkölcsi elégtételt adni egykori alkalmazottjának, a Kronológia 3)+4), 5), 8)+9) pontjai alapján mindenképp. Hogy rengeteg tennivalójától elfoglaltan a Cég figyelme e mulasztásra irányulhasson, az alábbi levéllel kívánom segíteni a lelkiismereti-egyensúlyuk helyrebillenését:
National Aeronautics and Space Administration
Dear Organization,
With due respect while groping for your attention, I wish to call your memory to address an issue needing acute redress. The sequence of events listed below
F Your once-employee Ferenc Miskolczi arrives in 2005 at a conclusion that would upset the ruling AGW theory.
F You disclaim his results and forbid its publication, ending in Miskolczi’s dismissal right thereafter.
F Your opinion and standing contribute later vastly to hamper his article get through.
F You maintain face despite the fact that by year 2010 a 1000 scientist raised their voices against the nonsensical IPCC dramatization on climate-issue.
F Then, after 14 years of Miskolczi’s disposal, you find it comforting to leak out your hidden cards.
makes clear that you have made a faux pas. Misjudged Ferenc Miskolczi’s results despite being in secret knowledge of facts practically in concern with his conclusion, as was revealed nowadays. This caused tremendous mishaps in Miskolczi’s career. The minimum you are expected to do is an honest declaration of admitting your fault, issued before the widest of audiences.
Regards,                        November 3, 2019      Endre Fuggerth
[personal identifications given in the Email
személyes azonosítók az elküldött levélben]
Mely levelet a jelzett napon, egyszemélyi felelősséget vállalva érte, az adott címekre el is küldtem. Amennyiben a cikket olvasó úgy érzi helyesnek, innen kimásolva s nevét hozzáadva, növekvő nyomatékot adhat a küldött soroknak.
2019. november 3.          dr. Fuggerth Endre


2 megjegyzés:

 1. Kedves Endre! Ez matt a legelegánsabb fajtából. Magam is elmorfondíroztam ezeken a kérdéseken itt...

  https://www.facebook.com/Kl%C3%ADmahiszti-102945294550218/?view_public_for=102945294550218

  ... és - bár nem vagyok fizikus, csak józan paraszti ésszel álltam neki a dolgoknak - csak az az egy kérdés maradt megváloszalatlanul, hogy a karbonsemlegesség foglamának bevezetése a kommunikációs térbe miért és kinek az érdekében történt. Cui prodest?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm az elismerő szavait.
   A „mattot” e-helyt elsősorban a NASA-nak kívántam adni. Sakk-nyelven szólva: az órájuk azóta is ketyeg…
   A kérdésére már nehezebb a válasz – merthogy az a tudományok területén messze kívül esik. Rövidke reflexióm most ez lenne:
   A globalizáció tér/erő-nyerése előrehaladtával egyre nagyobb halak „árnyékában” evickél napi-gondjai közt a média-ömlengésekkel egymástól elszakított, a rázuhogó híreken rágódó, atomizált emberiség. Amely tömeg így nem más mint préda (a kifosztásra), de előbb játékszer (a kifosztási-stratégiák előtanulmányaihoz). Ha van füle rá, figyelje meg a karbonsemlegességben az alamuszin beépített „SEMLEGESSÉG” elemet, mely olyannyira szívhez-szóló, és jelentős múlttal bíró, mára csaknem kötelező PR elem, hogy a tolerancia álarca mögött már ránk hozta a harcos feminizmust, a gender-ormótlanságok özönét, a börtönviseltek milliomossá-tételét, migráció-vezérelt civilizációs-öngyilkosságot… s biztosíthatom: a sor még folytatódni fog.

   Törlés